Seathwaite, Duddon Valley

 

Fri 18 Apr 2003 - Caw

Seathwaite, Duddon Valley - Park Head Road - Caw Quarry - Caw - Pikes - Green Pikes - Seathwaite [3.75 miles 1,500ft ascent]

Back to Top